Světová zdravotnická organizace vyhlásila již tradičně 24. březen Světovým dnem boje proti tuberkulóze. Hlavním tématem letošního dne je slogan „We are stopping TB together“. Přes všechny úspěchy globálního boje proti tuberkulóze zůstává tuberkulóza celosvětově rozšířeným infekčním onemocněním, které nerozeznává hranice jednotlivých států a až dosud se vyskytuje, i když v různé míře, ve všech zemích této planety. Letošní Světová zpráva o kontrole tuberkulózy (2009 Global TB Control Report) mimo jiné informuje, že jedno ze čtyř úmrtí na tuberkulózu je spojeno s nákazou HIV, což je dvakrát více, než bylo původně uváděno. V roce 2007 bylo odhadováno 1.37 miliónu nových případů tuberkulózy mezi lidmi nakaženými HIV a z toho 456 000 úmrtí. I pro Českou republiku z toho vyplývá, že vyšetření na HIV by mělo být více indikováno mezi pacienty s TB. Výše uvedená čísla mimo jiné odráží i fakt, že kvalita a dostupnost dat z jednotlivých zemí stoupá. Cíl Světové zdravotnické organizace dosáhnout v pokud možno největším počtu zemí zjištění alespoň 70 % nových onemocnění a alespoň u 80 % z nich dosáhnout léčebného úspěchu, byl v tomto roce splněn pouze asi u čtvrtiny zemí světa. Je zarážející, že každý rok zůstává na světě velký počet nových aktivních tuberkulózních onemocnění nepoznáno.
Dle Zdravotnické ročenky České republiky je v roce 2007 uváděno 8,4 případů v relaci na 100 tisíc obyvatel, což představuje nejnižší hodnoty ve sledované historii a Česká republika je tak nadále řazena mezi země s příznivou situací TB. Podle předběžných údajů za rok 2008 bylo v České republice hlášeno 855 TB onemocnění. Na cizince připadalo 21,4 % z celkového počtu všech hlášení. Ve srovnání s rokem 2007 došlo mezi cizinci k mírnému nárůstu výskytu TB, u některých národnostních skupin významně.
Léčení tuberkulózy bylo u nás v roce 2008 úspěšné pokud jde o stabilní část populace. Určitý problém představují výše uvedené rizikové skupiny, mezi kterými se vyskytují obávané formy tuberkulózy rezistentní na léky, včetně těch nejzávažnějších MDR-TB (mnohočetně rezistentní) a XDR-TB (rozšířená rezistence, téměř vylučující účinnou léčbu). V průměru však podíl MDR-TB u nás zatím nepřekračuje 2 %, což je považováno za únosné.
V zemích s příznivou situací tuberkulózy se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost možnosti předcházet vzniku nových tuberkulózních onemocnění již kontrolou tuberkulózní infekce. Nové onemocnění může totiž vzniknout pouze u osoby infikované tuberkulózními bacily. Typickou skupinou, která je nikoliv vlastní vinou vystavena riziku být infikován tuberkulózními bacily jsou zdravotničtí pracovníci při kontaktu s neznámými zdroji tuberkulózní infekce při jejich vyšetřování a ošetřování na lůžkových a ambulantních oddělení zdravotnických zařízení. Je proto nutno ocenit zapojení Magistrátu hlavního města Prahy do programu prevence tuberkulózy (tuberkulózní infekce) u zdravotníků, jako jedné z hlavních rizikových skupin TB. Půjde o to zjistit která oddělení a které profesionální kategorie jsou vystaveny vyššímu riziku neznámé expozice tuberkulózním bacilům ve Fakultních nemocnicích v Praze, stanovit nejvhodnější nezatěžující metody vyšetřování a zdravotníkům infikovaným tuberkulózou nabídnout vhodnou dispenzární péči. U osob s nově zjištěnou infekcí pak provést jednoduchou preventivní léčbu a tím rozhodně omezit možnost vzniku tuberkulózního onemocnění v budoucnosti.

MUDr. Alena Å teflová, PhD. - Kancelář WHO v ČR
Doc MUDr. Luděk Trnka, MUDr. Jiří Wallenfels - Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou