U zubařePři ošetření u zubního lékaře se můžete setkat s nutností zaplatit za vykonanou péči častěji, než u jiných lékařů. Platba za mnoho výkonů a protetických náhrad je naprosto legální. Každý pacient by si však měl zjistit podrobnější informace o rozsahu přímo hrazené péče a o svých právech ještě dříve, než usedne do zubařského křesla.

Máme právo znát cenu za ošetření
V prvé řadě je třeba si ověřit, zda má zvolený zubní lékař smlouvu se zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěnec zaregistrován. Pokud ne, má lékař nárok vyžadovat přímou úhradu za veškeré výkony s výjimkou akutní péče, kterou vždy platí zdravotní pojišťovna. Každý pacient má naopak nárok na to, aby byl předem seznámen s výhodami a riziky plánovaného ošetření a také, a to je podstatné, s jeho cenou. Není od věci být informován i o tom, v jaké výši se pohybují ceny za konkrétní ošetření, například implantáty a porcelánové korunky, jinde. Mnohá zdravotnická zařízení, s jejichž častými reklamami se můžeme setkat v různých lifestylových časopisech, nabízejí své služby za přemrštěnou cenu. Po ukončení práce je lékař povinen vystavit účet, který slouží i jako doklad pro případnou reklamaci.

Nadstandardní péči si hradíme sami
Poněkud složitější situace nastává ve chvíli, kdy má ošetřující zubní lékař smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Takových lékařů je v České republice naprostá většina. V tomto případě má pacient u celé řady zákroků právo volby mezi standardní péčí hrazenou pojišťovnou a nadstandardní péči hrazenou buď zcela nebo částečně z vlastních zdrojů. Rozlišení mezi oběma typy péče je dáno zcela jednoznačně přílohami zákona o veřejném zdravotním pojištění. Odborná terminologie tohoto zákona jistě nemusí být všem občanům zcela srozumitelná a proto by měli před každým ošetřením vyžadovat podrobnější informace od zubního lékaře. Tím, kdo s konečnou platností rozhoduje o způsobu ošetření, je podle současných zákonů vždy pacient, který musí dát lékaři takzvaný informovaný souhlas.
Zubní lékař poskytuje dvě základní kategorie péče. První jsou stomatologické výkony, například extrakce zubu, plomba, odstranění zubního kamene atd., prováděné výhradně v ordinaci. U těchto výkonů zubní lékař zpravidla nabízí buď standardní materiál a technologii plně hrazenou pojišťovnou nebo péči, která kromě kvality přináší i něco navíc - krásný, esteticky vyhlížející chrup, zvýrazňující úsměv a posilující sebevědomí. Tuto kategorii péče hradí pacient v plném rozsahu. Pokud ji ošetřující lékař nenabídne, má pacient plné právo o ni požádat.

Jak se hradí zubní náhrady?
Druhou kategorií péče jsou stomatologické výrobky. Pro jejich zhotovení je nutná spolupráce se zubní laboratoří a společným výsledkem jsou korunky, můstky a další zubní náhrady. Způsob úhrady zubních náhrad je poněkud komplikovanější. Základní protézy, pryskyřičnou korunku, jednoduchou snímatelnou náhradu a celkovou zubní náhradu hradí v plném rozsahu pojišťovna a pacient tedy nic nedoplácí. U naprosté většiny výrobků však pojišťovna hradí poměrně nízké částky stanovené zákonem v roce 1997 a pacient doplácí rozdíl do výše ceny kalkulované zdravotnickým zařízením.
Některé výrobky,např. inlaye - výplně zhotovené v laboratoři, platí pacient v plném rozsahu. Pro určení ceny jsou stanovena přesná kriteria, ale ceny výrobků i výkonů se u jednotlivých zubních lékařů mohou lišit, stejně jako je tomu i u jakékoliv jiné služby. Zvláště u rozsáhlejších protetických rekonstrukcí, nebo zhotovení implantátů je vhodné, aby si pacient vyžádal od lékaře podrobný rozpočet i s harmonogramem prací. Je výhodnější promyslet si celou investici v klidu doma, zubařské křeslo není pro takovéto rozhodnutí tím nejvhodnější místem.

Lékař radí: raději si připlaťte
V současné době platí zdravotní pojišťovny za stomatologickou péči často částky, které nestačí pokrýt náklady. Za těchto podmínek nelze vždy zajistit takovou kvalitu ošetření, která by odpovídala současným vysokým nárokům zejména na estetický výsledek a proto doporučuji pacientům, aby se orientovali ve větší míře na nadstandardní způsoby ošetření.

MUDr. Jiří Pekárek

Vademecum zdraví Zima 2005