InkontinenceMoč se vylučuje po uvolnění svěrače močové trubice a stažení svalů močového měchýře. Porucha tohoto mechanizmu je spojena s inkontinencí.

Nechci o tom mluvit
Močová inkontinence je definována jako bezděčný mimovolní odchod moči. Nic příjemného. Málokdo vypráví o takových problémech lidem na potkání. Důsledkem určité choulostivosti takových zdravotních obtíží je proto i časté otálení s návštěvou lékaře. Vyšetření i léčba může být přitom poměrně nenáročná a krátká.
Pokud trpíte močovou inkontinencí, máte porušenou schopnost řízeného vyprazdňování močového měchýře. Ztrácíte schopnost zabránit odchodu moči, i když se ji snažíte v měchýři udržet. Jakmile pocítíte potřebu močit, vaše tělo vysílá do močového měchýře signál k uvolnění. Moč se vylučuje po uvolnění svěrače močové trubice a stažení svalů močového měchýře. Porucha tohoto mechanizmu je spojena s inkontinencí.

Co způsobuje inkontinenci
Příčinou močové inkontinence je nejčastěji porucha funkce svěračů - svalů bránících samovolnému odtékání moči z močového měchýře. V průběhu života výkonnost svěračů postupně klesá. I když neschopnost udržet moč není přirozenou součástí stárnutí, postihuje nemoc častěji starší osoby.
V každém věku a u každého pohlaví má močová inkontinence jinou nejčastější příčinu. U dětí je pomočování způsobeno nejčastěji nezralostí nervového systému, který neumí složitý proces močení závislý na vůli ještě zcela suverénně ovládat. Mnoho lidí se domnívá, že je u dítěte každé pomočování důsledkem špatné výchovy. To je omyl.
Enuréza (noční pomočování) není u dětí před desátým rokem věku ničím výjimečným. Výskyt pomočování je častý dokonce i v dospívání. Lékařské studie uveřejněné ve Spojených státech odhadují počet dětí trpících nočním pomočováním na 10 % až 20 % ve věku 6 let a 2 % až 6 % ve věku 15 let.
U mladých zdravých žen je nejčastější poruchou postihující močový měchýř tzv. stresová inkontinence. Dochází k ní při mechanickém tlaku na stěnu měchýře. V důsledku prudkého zvýšení tlaku dochází k úniku moči přes oslabený svěrač močové trubice. Za normálních okolností působí svěrač jako ventil, který měchýř zespoda uzavírá. Ke zvýšení tlaku na měchýř dochází i při tak banálních každodenních situacích, jako je smích, kašel nebo kýchání.
Množství moči, která takto uniká, se pohybuje od několika kapek až k proudu moči. Častější je tato porucha u žen provozujících fyzicky náročnější sporty. Odhaduje se, že dokonce až polovina mladých žen trpí příležitostnou stresovou inkontinencí. Při prvním těhotenství má stresovou inkontinenci dokonce více než polovina žen a v průběhu dalšího těhotenství ji pozorují až čtyři z pěti žen.
Početně nejvýznamnější skupinou postiženou inkontinencí jsou starší ženy. U žen starších 65 let se její výskyt odhaduje na 12-14 %. Příčina není jednotná. Na mimovolním odchodu moči se podílí více faktorů. Nejvýznamnější je patrně přirozené ochabnutí svalstva, které již není schopno krátkou močovou trubici dostatečně pevně uzavřít.
U starších mužů patří k hlavním příčinám inkontinence zvětšená prostata. S udržením moči má problémy zhruba desetina mužů starších 65 let. Nejčastěji se jedná o tzv. zbytnění prostaty, které působí pestrou a charakteristickou směsici obtíží spojených s močením. Močovou inkontinenci vyvolávají zpravidla až pokročilejší stadia této nemoci.
Schopnost řízeného vyprazdňování může být poškozena i četnými neurologickými chorobami. Jednou z nejčastějších neurologických příčin je tzv. roztroušená skleróza. Poruchami vyprazdňování močového měchýře trpí dokonce většina těchto nemocných.
Další příčinou inkontinence může být mozková obrna, úrazy páteře spojené s poraněním míchy a jiné neurologické choroby. Někdy se vlastní příčinu stanovit nepodaří, ani zde však není medicína bezradná a dokáže většinou účinně pomoci.

Projevy inkontinence
Příznaky inkontinence je možno pro zjednodušení rozdělit do dvou základních skupin - na obstrukční a iritační. K obstrukčním příznakům patří opožděný začátek močení, odkapávání moči, přerušovaný proud moči, slabý proud moči a pocit nedostatečného vyprázdnění. Iritační příznaky zahrnují močení v noci, nutkavé močení, časté močení a bolesti při močení. Vždy se jedná o samovolný a nechtěný odtok moči, byť by to bylo jen pár kapek.
Z hlediska průběhu má inkontinence dvě hlavní formy. Močové inkontinence mohou být akutní (tj. náhlé a krátkodobé) nebo chronické (tj. dlouhodobé). Akutní inkontinence je ve většině případů příznakem jiné nemoci (např. zánětu močových cest). Může být způsobena i vedlejšími účinky léků, jako jsou například diuretika (močopudné látky) nebo sedativa (zklidňujících léky). Léčba této inkontinence spočívá v odstranění základní příčiny.
Chronická inkontinence se dělí do dalších skupin. Nejznámější jsou dvě první. Možná jste se již s těmito názvy setkali. Je to stresová a urgentní (nutkavá) inkontinence. Oba typy se mohou vzájemně kombinovat. Rozlišení těchto typů je důležité jak z hlediska další prognózy, tak i vlastní léčby.
Stresová inkontinence je spojena s mimovolním pomočováním při náhlém zvýšení tlaku v břiše. Objem moči se pohybuje od několika kapek až k odtoku značného množství moči. K pomočení obvykle dojde při zakašlání, kýchnutí, smíchu (odtud i rčení - počurala se smíchy) nebo náhlém zvednutí těžkého předmětu.
Urgentní (nutkavá) inkontinence je neschopnost ovládnout měchýř, dostaví-li se nucení močit. Postižená osoba nestihne doběhnout na nejbližší toaletu. Tato inkontinence je zpravidla spojena s odtokem většího množství moči. Příčinou těchto obtíží může být zvětšená prostata, úraz míchy, roztroušená skleróza nebo jiné neurologické postižení.
K inkontinenci moči může docházet i v důsledku přeplněného močového měchýře. Nejčastějším projevem je trvalé odkapávání moči. Příčinou je nejčastěji zbytnělá prostata, roztroušená skleróza nebo cukrovka.

Jak může pomoci lékař?
I když vás může močová inkontinence uvádět do rozpaků, je třeba o ní informovat včas svého lékaře. Mohlo by se jednat o příznak jiné nemoci, jejíž zanedbání způsobí problémy daleko větší. Úspěch léčby závisí zejména na příčině inkontinence. Léčení, které je účinné u jednoho pacienta, nemusí být stejně účinné u jiného. Lékař se vás nejdříve podrobně vyptá na vznik, trvání a charakter obtíží. Na základě popisu obtíží je možné určit přesný charakter inkontinence.

Co můžete udělat sami?
Jednou z možností, jak přesně určit počet a průběh příhod úniku moči je vedení tzv. mikčního diáře. Psaní tohoto diáře je poměrně jednoduché, přitom může lékaři významně pomoci v odhalení příčiny i volbě vhodné léčebné strategie. Mikční diář může ukázat i míru léčebného efektu.
Vedení diáře spočívá v pravidelném zapisování denního příjmu tekutin, frekvenci močení a množství vymočených porcí, případně situace, kdy došlo k nechtěnému úniku moči. Přijímané tekutiny by neměly obsahovat kofein nebo alkohol, což jsou látky, které dráždí močový měchýř, a mohou tedy inkontinenci zhoršovat.

zdroj: www.ordinace.cz

Vademecum zdraví Léto 2008