Å edý zákalVe světovém měřítku je šedý zákal jednou z nejčastějších příčin slepoty. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se odhaduje, že se podílí na slepotě celkem ve 42 %. Věkem podmíněný zákal čočky se vyskytuje u lidí ve věku 65-74 let až v 60 %. U populace starší 65 let je operace katarakty nejčastějším operačním výkonem.

Co je šedý zákal a jak vzniká?
Å edý zákal (katarakta) znamená sníženou průhlednost (zkalení) normálně čiré oční čočky. Úkolem čočky je zaostřovat paprsky přicházející do oka tak, aby dopadaly na sítnici. Zkalená čočka brání průchodu paprsků světla na sítnici, takže dochází k poklesu zrakové ostrosti.
Katarakta je buď získaná, nebo vrozená. Podle příčiny vzniku katarakty rozlišujeme stařecký (senilní) šedý zákal, dále kataraktu traumatickou, radiační, kataraktu při systémových onemocněních (např. diabetes mellitus), kataraktu při kožních onemocněních (např. atopická dermatitida), při onemocněních centrálního nervového systému (např. neurofibromatóza) a při jiných očních onemocněních (např. zelený zákal, krátkozrakost, odchlípení sítnice). Katarakta může vzniknout i jako důsledek toxického působení léků. Nejčastěji se však setkáváme s věkem podmíněným šedým zákalem. Podstata vzniku šedého zákalu není dosud plně objasněna. Mezi rizikové faktory vzniku katarakty patří především věk, pohlaví (vyšší výskyt u žen), celková onemocnění, obezita, dlouhodobé užívání některých léků, kouření atd. Å edý zákal se může objevit v každém věku. Nacházíme jej u mladých lidí i u lidí středního věku, většinou jako komplikaci jiných očních a celkových onemocnění nebo po úraze. Vrozená katarakta vzniká u dětí většinou jako důsledek virového onemocnění matky v prvním trimestru gravidity (např. zarděnky, toxoplasmóza) nebo v důsledku toxického působení léků, které matka v raných stádiích gravidity užívala. Vrozená katarakta se vyskytuje u 0,4 % novorozenců.

Jaké subjektivní potíže šedý zákal způsobuje?
Při pokročilejším stadiu šedého zákalu (tzv. maturní katarakta) se čočka stává zcela neprůhlednou a vidění poklesne na pouhý světlocit.Å edý zákal způsobuje pokles zrakových funkcí, především snížení ostrosti zraku. Stupeň zhoršení vidění je různý (od mírného poklesu až po zachování světlocitu), a to v závislosti na typu a pokročilosti zákalu. Pacienti si stěžují nejčastěji na zamlžené vidění, zhoršené vidění za slunečního svitu a při řízení motorového vozidla. Objevuje se i přechodné dvojité vidění. Nezřídka dochází k poruchám barevného vidění. Rychlost kalení čočky je individuální, většinou se jedná o měsíce až roky.

Kdy jít k lékaři?
Očního lékaře je třeba vyhledat při každé poruše vidění. Lékař stanoví na základě odborného očního vyšetření příčinu zhoršeného vidění a stanoví léčbu. V současné době neexistují žádné léky, které by mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. Jedinou možností obnovy vidění je operační zákrok, při kterém se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí se čočkou umělou.
Kdy a jak šedý zákal operujeme?
Operaci šedého zákalu doporučují lékaři tehdy, když katarakta snižuje pacientovi kvalitu vidění natolik, že jej obtěžuje v jeho osobním i pracovním životě.
Operace šedého zákalu se provádí jak v místní, tak v určitých případech i v celkové anestézii. Na některých pracovištích se operace šedého zákalu provádí v tzv. topické anestézii. Ta spočívá v kapání anestetických kapek na rohovku a spojivku, čímž dochází ke znecitlivění oka. Tento typ anestézie pacienta celkově nikterak nezatíží a výkon snáší velmi dobře. Operatér je s pacientem po celou dobu operace v úzkém kontaktu, a může tak sledovat jeho pocity a potřeby. Díky topické anestézii lze v naprosté většině případů operaci šedého zákalu provádět ambulantně.
Operační řez je veden rohovkou. Rohovka neobsahuje cévy, takže rána nekrvácí. Zkalené jádro čočky odstraňujeme technikou, která se nazývá fakoemulzifikace. Při použití této techniky dochází k rozmělnění jádra čočky ultrazvukem a k odsávání částeček jádra řízeným podtlakem z oka.
Do průhledného čočkového pouzdra, které v oku zůstává, se vkládá umělá nitrooční čočka. Tato čočka nahrazuje dioptrickou sílu odstraněné lidské čočky, a umožňuje tak pacientovi ostré vidění i po operaci.

Jaké nitrooční čočky se používají?
V současné době existuje celá řada nitroočních čoček, které se vzájemně liší materiálem, tvarem, velikostí i funkcí. Dnes se nejčastěji implantují především tzv. „měkké“ akrylátové, hydrogelové nebo silikonové nitrooční čočky. Hlavní předností těchto čoček je, že je lze složit či srolovat a vložit do oka velmi malým operačním řezem šíře mezi 2,0 až 3,0 mm. Výhodou takto malého řezu je nízké riziko operačních komplikací a rychlá pooperační obnova vidění. Nespornou výhodou malé rány je i její samouzavření bez nutnosti šití. Operace šedého zákalu v současné době ale neznamená pouze odstranění katarakty. Celosvětovým trendem je umožnit pacientovi kvalitní vidění bez brýlí do dálky. Z optického hlediska lze čočky rozdělit na monofokální a multifokální. Monofokální čočky umožňují kvalitní vidění do dálky buď zcela bez brýlí, nebo se slabou korekcí, na čtení je však třeba použít brýle. Multifokální čočky oproti tomu umožňují kvalitní vidění do dálky a blízka bez nutnosti brýlí a usnadňují vidění na střední vzdálenost.

Mohou při operaci a po ní vzniknout komplikace?
U každého chirurgického zákroku na lidském organismu existuje určité riziko různě závažných komplikací. Vlivem operačních a pooperačních komplikací může dojít k přechodnému, v ojedinělých případech i k trvalému poklesu vidění. Mezi možné operační komplikace patří např. porušení pouzdra či závěsného aparátu čočky a vzestup nitroočního tlaku. Zkušený chirurg je schopen většinu těchto komplikací vyřešit tak, že výsledná zraková ostrost se neliší od zrakové ostrosti při normálním průběhu operace.
V pooperačním období je nejzávažnější komplikací infekční nitrooční zánět. Dominantním příznakem je bolest oka spojená s náhle se zhoršujícím viděním, otokem víček a překrvením spojivek. Základním předpokladem pro zvládnutí této komplikace je včasné rozpoznání onemocnění a její okamžitá léčba. Mírné a postupné zhoršování vidění lze pozorovat i s odstupem několika měsíců až let. Toto zhoršování kvality vidění vede ke vzniku tzv. sekundární katarakty. Vidění lze obnovit laserovým zákrokem, který se provádí ambulantně, je nebolestivý a trvá několik minut.

Jak rychlá je obnova vidění po operaci?
Obnova vidění po operaci je velmi rychlá. Dobré vidění má pacient zpravidla již druhý den po operaci. V některých případech může být vidění přechodně mlhavé. Vidění se vyjasní zpravidla během několika málo dní. Ke stabilizaci vidění dochází většinou za 2 až 4 týdny po operaci. Po této době lze již předepsat nové brýle.
Co se délky pracovní neschopnosti týká, závisí na druhu vykonávané práce a stavu vidění druhého oka. Řádově se jedná o dny, výjimečně týdny.

Je operace hrazena zdravotní pojišťovnou?
Operace šedého zákalu (fakoemulzifikace s implantací monofokální nitrooční čočky) je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami ČR.

Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.

Vademecum zdraví Zima 2005