Ekonomické a sociální změny ve společnosti s sebou přinášejí i změnu životního stylu. Vyšší konzumace energeticky bohaté stravy - v protikladu ke snižující se tělesné aktivitě - se podílí na šíření nadváhy a obezity v populaci, což má významné negativní dopady na zdravotní stav.
ObezitaObezita způsobená ukládáním nadměrného tuku v těle je v celém vyspělém světě jednou z nejrozšířenějších civilizačních nemocí. Podílí se na vzrůstu metabolických poruch, které pak působí jako významné rizikové faktory, zejména při vzniku srdečních chorob a cukrovky druhého typu. Podle výsledků Světového šetření o zdraví, jež u nás v roce 2004 organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), trpí v České republice nadváhou asi dvě třetiny mužů a polovina žen. Obezita byla zjištěna zhruba u jedné pětiny mužů i žen. „Podíl osob s nadváhou i obezitou se s věkem zvyšoval až k věku okolo 60 let a v nejvyšších věkových skupinách opět klesal,“ tvrdí studie ÚZIS, podle níž byl poloviční počet obézních osob zjištěn ve městech s počtem větším než 50 000 obyvatel. Studie dále tvrdí, že podíl obézních žen nebo žen s nadváhou klesal s rostoucím vzděláním. „U mužů nebyla tato závislost jasně patrná,“ konstatuje studie.
Výskyt nadváhy a obezity bývá nejčastěji určován pomocí indexu tělesné hmotnosti, tzv. BMI. Tento index se spočítá jako podíl hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech. Do kategorie „nadváha“ pak spadají lidé, jejichž BMI je větší nebo rovno 25, za „obézní“ jsou pak pokládány osoby s BMI větší nebo rovno 30. Podle studie dosahoval index tělesné hmotnosti u mužů v průměru hodnoty 26,8 kg/m2 a 25,4 kg/m2 u žen.
Podle ÚZIS je průměrná výška českých mužů 177,5 cm a žen 165,3 cm. Průměrný český muž pak váží 84,3 kg, zatímco průměrná česká žena 69,2 kg.

na základě informací ÚZIS zpracoval jp

Vademecum zdraví Léto 2007