HipoterapieHipoterapie je léčebná metoda založená na vzájemném působení člověka a koně. Její pomocí lze zlepšovat zejména mnohá onemocnění pohybového aparátu, a tak se kůň, tento věrný průvodce člověka, v rukou odborníků stává skutečným lékem.

Hiporehabilitace
HiporehabilitaceHiporehabilitace je metoda fyzioterapeutické léčby založená na přenosu pohybových impulzů vznikajících při chůzi koně na člověka, který sedí nebo leží na jeho hřbetě. Využívá výhradně pohybu koně krokem, zátěž lze dávkovat jednak délkou doby terapeutické jednotky, jednak volbou terénu (rovina, mírné kopečky apod.). Hiporehabilitace by měla být využívána výhradně jako součást komplexní fyzioterapeutické léčby.
Jejím cílem je ovlivnění nedostatků klienta v oblasti kvality pohybové koordinace a svalového napětí. Splnění cílů hipoterapie je dosaženo pouze při komplexním a individuálním terapeutickém přístupu k léčbě každého klienta. Je nezbytné, aby byl klient zároveň intenzívně léčen dalšími vhodně volenými fyzioterapeutickými postupy, v ideálním případě stejným terapeutem, se kterým absolvuje hipoterapii. Hiporehabilitace není v rámci komplexní léčby žádným „nadstandardem“. Neexistuje totiž jiná metoda, která by poskytla pohybovou stimulaci v čase a prostoru v rámci fyziologického pohybového vzoru v lepší kvalitě, než jakou poskytuje vhodně vybraný kůň.
Z povahy hiporehabilitace vyplývají možnosti jejího terapeutického užití všude tam, kde je podstatou problému porucha koordinace (svalového napětí, centrálních mechanizmů řízení pohybu, přenosu nervového vzruchu nervovým vláknem, při svalových dysbalancích). Je ideálním doplňkem klasických fyzioterapeutických postupů při léčbě dětské mozkové obrny, zejména v období vertikalizace dítěte. V tomto období může mít správně načasovaná a odborně prováděná hiporehabilitace významný vliv na propojení pohybu osy ramen a kyčlí. V praxi je možno tento prvek vývoje ztotožnit s obdobím, kdy dítě přestane obcházet nábytek, uvolní ruce a nakročí k chůzi. Ve vyšším věku je pro tyto klienty hiporehabilitace jako prostředek učení pohybu již méně přínosná.
Další široké uplatnění nachází hiporehabilitace při léčbě skolióz, kdy využívá mimo jiné i pohybu koně po kružnici, při kterém působením odstředivé síly dochází k symetrické aktivaci všech zúčastněných svalových skupin.
Hiporehabilitace je dále doplňkově využívána při léčbě roztroušené sklerózy, a to především v rámci prevence narušení fyziologických pohybových vzorů. Další možné využití této metody se nabízí u klientů s míšní lézí.

Překážky při léčbě
Všichni klienti sedající na koně musí být před zahájením terapie dotázáni na stav kyčelních kloubů, v případě dětské mozkové obrny je namístě konzultace s ortopedem. Při nedůslednosti terapeuta může při zařazení hiporehabilitace do systému komplexní léčby dojít ke zhoršení subluxace kyčelního kloubu až k luxaci, terapie může být tudíž bolestivá. Jasnou kontraindikací je alergie na koňskou srst. Také strach z koně je závažnou překážkou. Další možné kontraindikace vyplývají z individuálních potíží daného klienta, ale vzhledem k tomu, že každý účastník hipoterapie musí absolvovat řádné vstupní vyšetření, měly by být včas a odborně posouzeny.

Podmínky hipoterapie
Realizace hipoterapie je náročná na čas, finance a odbornou kvalifikaci realizačního týmu. Ten zahrnuje koně, hipologa a fyzioterapeuta, specialistu na hipoterapii. Jednotliví členové týmu jsou co do důležitosti na naprosto stejné úrovni. Kůň musí splňovat podmínky v oblasti kvality a rozsahu produkovaného pohybu, ale i psychické kvality, nezbytné pro tuto práci.
Zařazení koně do hiporehabilitačního týmu předchází dlouhodobá a náročná příprava. Stejně tak hipolog není pouze ten, který koně vede, ale musí být schopen dle požadavků fyzioterapeuta vést koně tak, aby klient měl možnost přijmout a zpracovat danou pohybovou stimulaci a reagovat na ni fyziologickou resp. žádoucí odpovědí, které za normálních okolností není schopen. Cestu k dosažení těchto cílů řídí a výsledky terapie hodnotí fyzioterapeut, který specializaci pro hipoterapii získal na základě praxe v oboru fyzioterapie a po absolvování dlouhodobé specializační přípravy v oboru hipoterapie zakončené zkouškou jeho odborných i praktických dovedností. Tato příprava je garantována MZ ČR.

Jak při hipoterapii postupovat?
Vzhledem k mechanizmu působení hiporehabilitační metody je vhodná každodenní aplikace terapie. Ta je však možná pouze v případě, že klient má hiporehabilitační tým doma nebo v bezprostřední blízkosti. Další variantou je zařazení hiporehabilitace v určité dny v určitém období, např. 2x týdně po dobu 3 měsíců. Časové omezení je zde zavedeno z důvodu potřeby střídání klientů a zároveň s ohledem na počasí a jednotlivé diagnózy (např. pro spastika není ideální jezdit za nižších teplot). Jako ideální, hlavně u dětí s dětskou mozkovou obrnou, se jeví intenzívní hiporehabilitační kůra v kontextu s další fyzioterapií, a to formou specializovaných pobytů v místě s potřebným zázemím v délce minimálně jednoho týdne.

Mgr. Å árka Smíšková a Bc. Tereza Kopecká

Vademecum zdraví Léto 2006