Problémy s náhradním chrupemProblematice zubů a tkání ústní dutiny u starších jedinců nevěnovala dosud veřejnost mnoho pozornosti. Starší lidé však tvoří dnes asi jednu čtvrtinu obyvatelstva a dříve či později budou problémy této generace i problémy našimi.

Změny v ústech mohou být varováním
Změny na sliznici jazyka nebo na sliznici tvrdého a měkkého patra či na zubech mohou být někdy prvním varovným znamením, že se v těle člověka začíná rozvíjet nějaká choroba.
Nejčastější chorobou zubních tkání je zubní kaz, onemocnění, které svým výskytem a průběhem nemá obdobu v ostatních orgánech člověka. Zub postižený kazem způsobuje svému nositeli především bolest, která je takřka nesnesitelná v případě, kdy kaz postoupil až do nitra zubu a způsobil zánět zubní dřeně - pulpitidu. Nepříjemným průvodním znakem zubního kazu je zápach z úst. Zanedbání péče o chrup vede pak k celé řadě onemocnění, nejčastější jsou komplikace ve smyslu místním (kolemčelistní záněty - tzv. záněty okostice, záněty čelistních dutin) nebo celkovém, kdy neléčený zánět může být příčinou septického stavu (tzv. otrava krve) a ve svých důsledcích může být příčinou smrti jedince. Ložiska infekce, vzniklá při zubních kořenech jako důsledek neléčeného zubního kazu, mohou závažným způsobem ohrožovat, a to i na životě, pacienty se srdečními vadami, kteří podstoupili kardiochirurgickou nebo cévněchirurgickou léčbu a pacienty s vrozenými nebo získanými defekty imunitního systému. Chronická zánětlivá a degenerativní onemocnění některých orgánů mají také svou základní příčinu v infekci, která pronikla do lidského organizmu v důsledku neléčeného zubního kazu a jeho komplikací. Příkladem jsou některé chronické oční a kožní choroby, zánětlivá onemocnění velkých kloubů, chronické záněty ledvin a podobně.

Nemoci stáří
Zubní kaz a jeho komplikace vedou u starší populace nejčastěji ke ztrátě zubů, druhou příčinou, pro kterou je nutné zuby eliminovat z jejich lůžka v čelistech, jsou onemocnění závěsného aparátu zubu - parodontopatie. Obecně lze konstatovat, že v současné populaci je asi u osmdesáti procent starších lidí funkčně nevyhovující vlastní chrup. Protetická rehabilitace defektního chrupu není provedena, i když je indikována, a tak funkční neschopnost chrupu ošetřeného náhradami stoupá výrazně s věkem pacienta. Nejvýznamnějšími důsledky špatného orálního zdraví jsou pak poruchy přijímání potravy (kousání, žvýkání a polykání potravy, poruchy mluvení, dochází také k předčasné atrofii čelistí).
Dalšími častými změnami, se kterými se u starší populace setkáváme v souvislosti s nedostatečnou péčí o orální zdraví, je přítomnost přednádorových afekcí (leukoplakie, leukokeratózy, otlakové a iritační defekty vzniklé chybně konstruovanými náhradami nebo drážděním ojedinělých zbylých zubů), zhoubných nádorů, toxoalergických nebo toxických změn sliznice, které vznikají při dlouhodobém užívání nějakého léku. Se stárnutím souvisejí i další změny na ústní sliznici, jako je například atrofie sliznice a mizení nitkovitých papil na hřbetu jazyka, vyhlazený jazyk je spojen s nedostatkem železa či jiným karenčním syndromem.
Nejnápadnější změny jsou v orofaciální oblasti patrné na kůži starých lidí. Dochází k její atrofii (je podmíněna úbytkem podkožního tuku a ztenčením koria a epidermis). Tyto změny se projevují přibýváním kožních vrásek a záhybů. Na atrofické kůži vystupují zřetelnější změny pigmentové, teleangiektázie, dochází ke zvýšenému rohovatění a olupování povrchních vrstev kůže, častá je přítomnost senilních keratomů a bazocelulárních karcinomů. Častým nálezem bývají i tzv. bolavé ústní koutky. Vyznačují se trhlinami, rozpraskáním a tvorbou krust v koutcích úst, snadno se druhotně infikují a způsobují pak bolest. Jejich nejčastější příčinou je macerace kůže vytékajícími slinami (defekty dentice, atrofie alveolárních výběžků čelisti, vadné zubní protézy, které vedou ke snížení úrovně skusu a poklesnutí ústních koutků). Výjimečně je příčinou bolavých ústních koutků anémie nebo vitamínová karence.
Častou stížností starších pacientů je nedostatek slin - xerostomie, a z toho plynoucí suchost v ústech, nebo naopak nadměrná tvorba slin spojená s nošením zubních náhrad. Tyto jevy mohou být jenom subjektivní, ale příčina může být v organickém postižení slinných žláz nebo involučních změnách.
Dalšími stesky starší populace jsou změny a poruchy chuti (dysgeuzie) a sympatalgie označované jako stomatodynie či glosodynie. Častým zjevem je i otupení pocitu žízně, která je vždy potenciálním nebezpečím pro starého člověka, protože hrozí dehydratace organizmu, a z toho vyplývají poruchy dalších orgánů a systému jejich funkce.
Stárnutí organizmu je provázeno řadou dalších změn v oblasti senzorických a motorických schopností (zrak, sluch, pohybové schopnosti). Různou měrou a rychlostí ubývá i duševních schopností, dochází k oslabení celkové energie, k poklesu tvůrčí produkce, ke snížení osobní přístupnosti, někdy i ke zhoršení dorozumění s okolím.

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Vademecum zdraví Zima 2007