PojištěníZima je obdobím, kdy mnozí z nás navštěvují některou ze zahraničních zemí. Zvláště ti, kteří se do zahraničí vydávají za sportováním, by ale měli pamatovat na to, že se jim může kdykoli přihodit nějaký úraz, a budou proto nuceni vyhledat v cizí zemi lékařské ošetření. Jaké ale máme v takových případech nároky na poskytnutí zdravotní péče?

Rozsah péče
Čeští turisté mají při pobytu v jiné členské zemi Evropské unie nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané době pobytu na území jiného státu. Tato péče je poskytována na účet české zdravotní pojišťovny. Nárok se vztahuje i na nečlenské země Norsko, Lichtenštejnsko a Island.
Péče v členské zemi Evropské unie nám musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby se pojištěnec nemusel vracet do ČR dříve, než původně zamýšlel. Nárok se ovšem netýká těch případů, kdy pojištěnec za účelem poskytnutí péče vycestoval. Dále je třeba mít na paměti, že převoz na území České republiky není v tomto rozsahu zahrnut.

Co je nutné zařídit
Před odjezdem do ciziny je nutné obrátit se na pobočku své zdravotní pojišťovny a požádat ji o vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění. V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči, je třeba její poskytnutí v navštíveném státě ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat. Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) při pobytu v navštíveném státě nemáte Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O zaslání můžete požádat sami, v případě hospitalizace i prostřednictvím nemocnice.

Jak v cizině postupovat?
V případě, že potřebujete poskytnout zdravotní péči, předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění přímo v nemocnici nebo u lékaře. Pokud je to možné, ověřte si nejdříve, zda jde o zdravotnické zařízení financované z místního veřejného systému. V případě, že není, budete totiž muset zpravidla zaplatit celý účet sami. Po dobu, kdy se zdržujete ve státech EU nebo v dalších výše uvedených státech, máte nárok na ošetření za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To znamená, že pokud si místní pojištěnci musejí na péči připlácet, musíte spoluúčast hradit i vy. Přesnou výši spoluúčasti v jednotlivých evropských zemích naleznete v brožurce Průvodce po EU, která je k dispozici na pobočkách zdravotních pojišťoven. Kromě spoluúčasti by po vás neměla být žádná jiná platba požadována.
V některých případech se může stát, že po vás bude lékařem požadována hotovostní platba. Tato situace přichází v úvahu v zemích, kde je vždy nutné za péči v ambulantním ošetření nejdříve zaplatit v hotovosti (Francie, Lucembursko, Belgie). V těchto případech je možné požádat o refundaci nákladů místní zdravotní pojišťovnu, nebo až po návratu domů svou českou zdravotní pojišťovnu. Pro tyto případy si uchovejte originály stvrzenek o zaplacení. Pokud na dokladu není uvedena diagnóza nebo popis výkonu, požádejte ošetřujícího lékaře o krátkou lékařskou zprávu. Po návratu domů se obraťte na pobočku své pojišťovny a zde předložte tyto originály stvrzenek a požádejte o refundaci vynaložených nákladů.

Komerční připojištění
Pokud se chcete vyhnout nákladům na případnou spoluúčast nebo převoz zpět do vlasti, můžete si sjednat i zvláštní komerční cestovní připojištění, které nabízejí všechny české zdravotní pojišťovny.

z materiálů Ministerstva zdravotnictví vybral pri

Vademecum zdraví Zima 2005