PS ČLS JEP a ČPS o.s. je dobrovolnou odborně vědeckou organizací. Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné pracovníky zabývající se oborem psychiatrie příp. činností s oborem psychiatrie související. PS ČLS JEP je součástí České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
Odbornou náplní společnosti je zejména:
• organizování odborných akcí, kterými se podílí na dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků, na rychlém rozšiřování nejnovějších výsledků lékařské vědy v oboru psychiatrie a na jejich zavádění do praxe
• účast na odborné a vědecké činnosti lékařské komory
• šíření a popularizace vědeckých lékařských poznatků mezi obyvatelstvem
• podávání návrhů, stanovisek a odborných posudku v otázkách diagnosticko - léčebných, preventivních, zdravotně výchovných i jiných, souvisejících s oborem psychiatrie
• péče o odborný tisk a jeho vysokou odbornou úroveň, rozšiřování informací o společnosti členům společnosti a dalším zájemcům
• podpora rozvoje mezinárodních styků v oboru psychiatrie a provádění výběru vhodné reprezentace do zahraničí
• navrhování cen za nejlepší vědecké práce a přednášky
• udržování úzkých kolegiálních styků se sekcemi a s jinými společnostmi
• navazování a rozvíjení mezinárodní spolupráce s odbornými společnostmi v zahraničí výměna vědeckých zkušeností, doškolování, pořádání vědeckých schůzí, kongresů, sympozií

Tisková zpráva PS ČLS JEP a ČPS o.s.