RakovinaZhoubných nádorů jater, ať už vznikají přímo v játrech (tzv. primární nádory jater), nebo se do jater šíří (tzv. metastázy, sekundární nádory jater) celosvětově bohužel přibývá. Jestliže země východní Asie a Středomoří jsou postiženy hlavně primárními nádory, pak střední Evropa a USA bojují především se sekundárními nádory jater, které se šíří do jater především z oblasti tlustého střeva. Je známo, že Česká republika zaujímá bohužel první místo na světě ve výskytu rakoviny tlustého střeva. Můžeme tedy předpokládat, že i výskyt jaterních metastáz rakoviny tlustého střeva bude u nás nejvyšší.

Vyspělá technika při výkonu zachovává maximální množství zdravé tkáně.Moderní technika zvyšují možnosti jaterní chirurgie
Jen 15–20 % nádorů jater je v době jejich diagnózy operovatelných. Přitom chirurgický výkon s kompletním odstraněním jaterního nádoru je jedinou radikální léčbou, která významnou měrou prodlužuje kvalitní život nemocného. Snaha o zvýšení operability nádorů jater je problémem, kterým se zabývá celá řada světových center jaterní chirurgie, kam beze sporu patří i pracoviště v České republice. Kromě časných diagnostických vyšetření, která odhalují rozvoj jaterního nádoru v jeho počátečních stadiích, přispívá ke zvýšení operability i vyspělá chirurgická technika.
Jaterní chirurgie zaznamenala v posledních letech obrovský pokrok v technických možnostech. Vývoj nových špičkových přístrojů pracujících na podkladě ultrazvuku a termických metod umožňuje dále posunout zmiňovanou operabilitu jaterních nádorů a významnou měrou prodloužit život nemocného. Dokladem toho je dlouhodobé přežívání nemocných s jaterními nádory, které se vyjadřuje přežitím nemocného po dobu pěti let. Jestliže nemocní s nádorem jater, u kterých není možná operace, se ve většině případů nedožijí jednoho roku po stanovení diagnózy, pak 40-50% nemocných, u nichž je nádor kompletně odstraněn, se dožívají 5 let po operaci.

Citlivější k organismu
Výhodou nových přístrojových technik je rovněž ta skutečnost, že zachovávají maximální množství zdravé jaterní tkáně po odstranění nádoru, což je důležité hlavně u nemocných s postižením jaterních funkcí například cirhózou, kde pro pokrytí metabolických potřeb je nutné zachovat co možná nejvíce jaterní tkáně během operace. Použití nových přístrojů významně snižuje množství krevních převodů během operace a celá řada velkých jaterních operací je dnes proveditelná již bez nutnosti krevních transfuzí. Jedinou, nikoliv nezanedbatelnou nevýhodou, je vysoká pořizovací cena přístrojů.

Jak pracují moderní technologie?
K výše uvedeným moderním přístrojovým technikám patří radiofrekvenční ablace, harmonický skalpel, a tissue link. Obecně přístroje pracující na podkladě termického účinku na jaterní tkáň. Radiofrekvenční ablace způsobuje pomocí speciálních sond zavedených do ložiska nádoru jeho nekrózu (odumření). Harmonický skalpel a tissue link umožňují rozrušení a přerušení jaterní tkáně, cév a žlučovodů s minimalizací krevních ztrát. K dalším přístrojům pak patří ultrazvukový disektor. Jak název napovídá, jedná se o přístroj, který pomocí ultrazvukových vln rozbíjí v linii řezu jaterní tkáň, kterou zároveň odsává a ponechává cévy a žlučovody v játrech k cílenému ošetření podvazem, nebo klipováním kovovými svorkami. Na obdobném principu pracuje i tzv. water jet disektor, který jaterní tkáň rozbíjí pomocí proudu vody. Nezbytným pomocníkem při jaterních operacích je i argonová koagulace, kdy paprsek argonu zastavuje plošné krvácení v místě řezu jaterní tkáně.
Závěrem můžeme konstatovat, že v současnosti díky technickým vymoženostem v oblasti jaterní chirurgie lze odstranit nádory, které byly ještě v nedávné době neodstranitelné. Nepochybně se v brzké budoucnosti díky vyspělé přístrojové technice a novým operačním postupům podaří zvýšit operabilitu jaterních nádorů minimálně o dalších 20 %.

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc

Vademecum zdraví Zima 2005