• Ženy hodnotí svůj zdravotní stav hůře než muži, ale žijí výraznÄ› déle než oni.
 • Index stáří u žen je téměř dvojnásobný než u mužů.
 • ŽivÄ› se narodí více chlapců než dívek.
 • Chlapci mají vyšší úmrtnost jak v celkové kojenecké úmrtnosti, tak ve vÅ¡ech jejích složkách.
 • V ženské populaci je asi o 15 % vÄ›tší výskyt diabetu než u mužů.
 • U nÄ›kterých infekčních chorob lze pozorovat rozdílnou vnímavost žen a mužů.
 • OnemocnÄ›ní tuberkulózou je zhruba 2x častÄ›ji diagnostikováno u mužů než u žen.
 • U žen i mužů je charakter vývoje onemocnÄ›ní syfilis a gonokokové infekce shodný, ale muži vykazují vyšší počet případů onemocnÄ›ní.
 • Počet zhoubných novotvarů (ZN) vzrostl za posledních 26 let u žen o 60 % a u mužů o 45 %.
 • Vyjma kůže jsou nejčastÄ›jším ZN u mužů ZN plic, ZN tlustého stÅ™eva a konečníku a ZN prostaty. U žen je nejčastÄ›jší ZN prsu, další jsou ZN pohlavního ústrojí. Znepokojivý je růst ZN plic.
 • Ženy jsou z hlediska emočního labilnÄ›jší než muži.
 • Na psychiatrických oddÄ›leních bylo vyÅ¡etÅ™eno zhruba o 50 % více žen než mužů. NejčastÄ›jšími příčinami vyÅ¡etÅ™ení u žen byly neurotické a afektivní poruchy.
 • U mužů byla častÄ›jší vyÅ¡etÅ™ení na poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami a z důvodu poruch vyvolaných alkoholem bylo oÅ¡etÅ™eno 2,5x více mužů než žen.
 • Ženy vykazují chronická onemocnÄ›ní téměř 2x častÄ›ji než muži.
 • Ženy trpí osteoporózou až 6x častÄ›ji než muži, Å¡títnou žlázou více než 9x častÄ›ji a migrénou až 2,5x častÄ›ji než muži.
 • Nikdy nekouÅ™ilo téměř 40 % mužů a 60 % žen.
 • Abstinenty bylo téměř 20 % žen, ale pouze 7 % mužů.
 • Alarmující je zneužívání alkoholu u mužů ve vÄ›ku do 14 let.
 • KouÅ™ení tabákových výrobků bylo ve vyšší míře evidováno mezi muži.
 • Muži se více a pÅ™edevším déle vÄ›nují fyzicky náročným aktivitám.
 • PrůmÄ›rná váha ženy je 67,1 kg, muže 81,4 kg.
 • NejménÄ› na dodržování stravovacích zásad dbají mladí muži ve vÄ›ku 15–34 let.
 • NezamÄ›stnaní muži a ženy vykazovali 2x častÄ›ji omezující chronická onemocnÄ›ní než osoby zamÄ›stnané.
 • Muži jsou výraznÄ› častÄ›ji hospitalizováni pro nemoci obÄ›hové soustavy, naopak ženy jsou častÄ›ji než muži hospitalizovány pro nemoci močové a pohlavní soustavy.
 • Zhruba 4x vÄ›tší celkový počet operací u mužů ve vyšších vÄ›kových skupinách dokumentuje u nich vyšší výskyt kardiovaskulárních nemocí.
 • Ženy dostávají neschopenku pro nemoci dýchací soustavy o 20 % častÄ›ji než muži.
 • Pracovní neschopnost na nemoci svalové a kosterní soustavy jsou o 10 % častÄ›jší u mužů, totéž platí o nemocech obÄ›hové soustavy.
 • NejvÄ›tší rozdíly jsou u duÅ¡evních poruch, kde ženy jsou v pracovní neschopnosti téměř 2x častÄ›ji než muži a u nemocí močové a pohlavní soustavy více jak 4x častÄ›ji než muži.
 • NejčastÄ›jší příčinou k pÅ™iznání jak plného, tak částečného invalidního důchodu jsou pro ženy i muže nemoci svalové a kosterní soustavy. Druhou příčinou jsou nemoci obÄ›hové soustavy, kde je výrazná pÅ™evaha počtu pÅ™iznaných plných i částečných invalidních důchodů u mužů.
 • Standardizovaná úmrtnost žen pÅ™edstavuje pouze 60 % hodnoty standardizované úmrtnosti mužů. PoÅ™adí nejčastÄ›jších příčin smrti je shodné pro ženy i muže. Na prvním místÄ› jsou nemoci obÄ›hové soustavy, na místÄ› druhém novotvary, tÅ™etí místo zaujímají poranÄ›ní a otravy, následují nemoci dýchací a trávicí soustavy.
 • Výskyt sebevražd je výraznÄ› vyšší u mužů.
 • Od roku 1990 vzrostla stÅ™ední délka života pÅ™i narození u žen o 3,1 roku, u mužů o 4,5 roku. Rozdíl mezi pohlavími se dlouhodobÄ› pohybuje kolem 7 let.
 • PrůmÄ›rné roční náklady na zdravotní péči byly v roce 2001 na jednu ženu 13 124 Kč, na jednoho muže 11 519 Kč (údaje VZP).
 • zdroj: ÚZIS

  Vademecum zdraví Jaro/Léto 2010