Nemocnice na HomolceVlastní historie Nemocnice Na Homolce se začíná psát v roce 1990, kdy se bývalé zdravotnické zařízení určené prominentům komunistického režimu SANOPS otevřelo široké veřejnosti. V průběhu let si pak vydobylo pověst renomovaného celostátního pracoviště v oboru léčby onemocnění srdce a cév a vysoké uznání získalo rovněž v léčbě nemocí a poranění nervového aparátu, především mozku a míchy a také v léčbě nemocí a poranění páteře. Současně s touto specializovanou péčí však nabízí Nemocnice Na Homolce svým pacientům i široké spektrum dalších interních a chirurgických oborů spolu s rozsáhlou ambulantní péčí zdejší polikliniky.

V Evropě oceňovaná
Nemocnice Na Homolce zaměstnává 1611 pracovníků (údaje jsou k 31. 12. 2004), kteří v minulém roce provedli více než 14 tisíc operací. K dispozici má přitom 357 lůžek. O kvalitě nemocnice nejlépe vypovídá narůstající počet hospitalizovaných pacientů. Těch každoročně přibývá a v loňském roce se jejich počet blížil k číslu 20 tisíc. Jen pro zajímavost, ještě v roce 2000 jich bylo 14 tisíc.
Nemocnice Na Homolce usiluje o to, aby byla vnímána jako jedno z excelentních evropských zdravotnických center. Tato snaha také vedla nemocnici k úsilí o získání mezinárodně platné akreditace zdravotnických zařízení JCI (Joint Commission International). JCI je mezinárodní organizace, která od roku 1998 akredituje speciálně zdravotnická zařízení mimo USA. V šestnácti zemích na světě je dnes téměř 50 nemocnic akreditovaných JCI. Takto akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ze všech oblastí provozu nemocnice. Nejvýznamnější je přitom skutečnost, že nemocnice musí monitorovat několik desítek ukazatelů, které mají přímý vliv na bezpečnost pacienta a bezchybnost léčebných procesů. Akreditace, kterou Nemocnice Na Homolce získala v letošním roce, se uděluje na pouhé tři roky a potom musí nemocnice znovu požádat o její udělení.

Péče o srdce - hlavní chlouba nemocnice
Jednou ze stěžejních činností Nemocnice Na Homolce je všestranná péče o pacienty s nemocným srdcem. Kardiovaskulární program nabízí pacientům komplexní diagnostiku a konzervativní léčbu onemocnění srdce a cév, dále pak zejména chirurgickou léčbu srdečních a cévních onemocnění - především zúžení či uzávěrů tepen v důsledku aterosklerotických změn - včetně intervenčních radiologických zákroků. Takto bohatý kardiovaskulární program pak nemocnice realizuje na třech svých odděleních: kardiologickém, kardiochirurgickém a na oddělení cévní chirurgie.
Kardiologické centrumKardiologické oddělení disponuje moderním komplexem katetrizačních sálů pro vyšetření koronárních tepen a intervenční léčbu infarktu myokardu, koronární jednotkou, dále centrem pro léčbu srdečních arytmií s denním stacionářem a standardním lůžkovým oddělením pro léčbu chronických stavů srdečně cévních onemocnění. Na evropské špici je především pracoviště pro léčbu srdečních arytmií. Plní také funkci výukového centra pro státy Evropské unie a východní Evropy v oblasti implantací přístrojů k úpravě srdečního rytmu a nefarmakologické léčby srdečních arytmií.
Kardiochirurgické oddělení se zabývá kompletní dospělou kardiochirurgií s výjimkou transplantací srdce. Kardiochirurgové Nemocnice Na Homolce léčí operativně všechna srdeční onemocnění, mezi něž nejčastěji patří ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, onemocnění aorty či poruchy srdečního rytmu. Toto oddělení aktivně využívá telekonferenční systém, jehož prostřednictvím jsou zdejší lékaři propojeni se svými kolegy v některých mimopražských nemocnicích, díky čemuž jsou schopni konzultovat na dálku případy akutních pacientů ze vzdálených kardiologických pracovišť, což výrazně zlepšuje péči o pacienty.
Cévní chirurgové provádějí plné spektrum cévněchirurgických léčebných zákroků, které zahrnují jak klasické operace, tak miniinvazivní postupy. Většinu pacientů cévní chirurgie tvoří pacienti, kteří potřebují cévní protézy. „Nemocní, u nichž je třeba použít umělou cévní náhradu, tvoří až 75 % našich pacientů,“ říká primář oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce Pavel Å ebesta a dodává: „Ročně na našem oddělení našijeme k tisícovce takových protéz.“
Toto největší pracoviště cévní chirurgie v republice je výukovým pracovištěm pro obor cévní chirurgie v postgraduální výuce českých lékařů. Zároveň slouží jako superkonziliární centrum pro případy závažných a komplikovaných cévněchirurgických stavů.

Neurochirurgie Na Homolce - školicí centrum pro země střední Evropy
Vedle kardiovaskulárního programu je druhým klíčovým programem Nemocnice Na Homolce Neurologicko-neurochirurgický program (neuroprogram). Ten je zaměřen především na chirurgickou léčbu onemocnění nervové soustavy, především mozku, míchy, a potom na nemoci a poranění páteře. Neurochirurgové Nemocnice Na Homolce využívají světově nejmodernější metody léčby degenerativní choroby páteřní - takzvané dynamické stabilizace páteře.
Výsledkem jejich mnoha úspěšně provedených zákroků je skutečnost, že se Nemocnice Na Homolce stala v této operativě školícím centrem nejen pro Českou republiku, ale i pro Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Unikátní Leksellův gama nůž
Samostatnou kapitolu v neu-roprogramu Nemocnice Na Homolce představuje pracoviště Leksellova gama nože, které je součástí oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie. Leksellův gama nůž byl do Nemocnice Na Homolce zakoupen v roce 1992 z prostředků celostátní sbírky, kterou zorganizovala Charta 77. V té době to byl osmý takovýto přístroj v Evropě a dodnes je toto oddělení jediným svého druhu v České republice a v regionu zemí východní Evropy. Na začátku roku 2004 bylo těchto přístrojů po celém světě kolem dvou set. Přístroj slouží speciálně pro radiochirurgickou, tedy neinvazivní léčbu chorobných procesů v oblasti hlavy. Principem léčby je ohraničené, přesně zacílené ozáření nemocné tkáně gama nožem. Lze jím léčit mozkové nádory, mozkové cévní anomálie či funkční mozková onemocnění. Největší předností této léčby je z hlediska pacienta její neinvazivita. Léčebný zákrok tedy probíhá bez otevření hlavy, a tudíž bez ztráty krve a bez jizev. Pacient se vrací domů většinou následující den a samotná léčba nevyžaduje žádnou další rekonvalescenci. Umožňuje tak okamžitý návrat k běžným pracovním a životním aktivitám.
Gama nůž funguje tak, že v helmě, do níž je fixována hlava pacienta, je umístěno 201 kobaltových zářičů, jejichž paprsky jsou přesně zacíleny do místa, kde se v mozku nachází chorobné ložisko. Jednotlivé paprsky jsou natolik slabé, že nemohou poškodit okolní mozkovou tkáň - v místě jejich soustředění se však dociluje dávky schopné vyvolat hojivý proces. Vedle léčby zhoubných i nezhoubných nádorů mozku, epilepsie či Parkinsonovy nemoci, začala v roce 2002 Leksellův gama nůž Nemocnice Na Homolce jako první na světě využívat i při léčbě očního glaukomu. V letech 1992-2003 bylo na pracovišti Leksellova gama nože v Nemocnici Na Homolce uskutečněno více než pět a půl tisíce radiochirurgických zákroků. V posledních letech se zde ročně provádí kolem osmi set operací gama nožem, což je trojnásobek světového průměru.

Kamera dokáže číst v nitru orgánů
Součástí Nemocnice Na Homolce je také oddělení nukleární medicíny, které v rámci diagnostické služby pacientům nabízí i pozitronovou emisní tomografii (PET), což je jedna z nejmodernějších zobrazovacích metod. Pracoviště PET centrum v Praze bylo otevřeno v roce 1999 a při té příležitosti byla zakoupena i první PET kamera. Díky této metodě je možné zobrazovat patologické děje v nitru orgánů. To je mimořádně důležité proto, že tyto funkční změny většinou předcházejí změnám anatomickým, nejrůznější chorobné stavy tedy lze odhalit a také začít léčit dříve. V roce 2003 bylo pracoviště vybaveno druhou, hybridní PET/CT kamerou, zatím jedinou svého druhu v České republice. Tato speciální kamera kombinuje oba typy vyšetření do jednoho přístroje, a umožňuje tak precizní diagnostiku chorob, zejména pak onkologických onemocnění.

Ředitel: v informovanosti máme co dohánět
Ačkoli Nemocnice Na Homolce patří k nejšpičkovějším zdravotnickým zařízením u nás, vidí její ředitel Oldřich Å ubrt stále prostor pro zlepšování. „Abychom se vyrovnali rozvinuté Evropě, máme stále co dohánět v přístupu k zákazníkovi, a to ve smyslu plné informovanosti nemocných,“ říká ředitel, který v listopadu 2005 v nemocnici zavedl robotem asistované operační metody a rád by vyzkoušel a instaloval novou metodu magneticky zaváděných stentů do srdečních cév. „Do terénu bych chtěl také vnést povědomí o našem 24hodinovém servisu pro endovaskulární léčbu život ohrožujících cévních onemocnění, především malformací, infarktů a aneuryzmat mozkových a jiných cév - pro naše udržení se na špici je i toto důležité,“ uzavírá Oldřich Å ubrt.

red

Vademecum zdraví Zima 2005